ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน
ก่อนตัดสินใจเลือกทำโครงงานใด นักเรียนควรทำตารางวิเคราะห์ในทำนองต่อไปนี้ แล้วให้   
คะแนนตามรายการในช่องของแต่ละโครงงาน ดังนี้  มากที่สุด = 4 มาก= 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 แล้รวมคะแนนของแต่ละโครงงาน   โครงงานที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นโครงงานที่ควรพิจารณารายการ

โครงงานที่1
การทำต้มไก่สมุนไพร

โครงงานที่ 2
วุ้นมะพร้าว

โครงงานที่ 3
กล้วยฉาบ

โครงงานที่ 4
กล้วยบวชชี

1.ความถนัด/ความสนใจในการทำงานตามโครงงานนี้

4

2

3

4

2.ความต้องการ/ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้

4

2

4

2

3.ความรู้/ประสบการณ์เดิมที่สามารถนำมาใช้ในโครงงานนี้

4

3

2

4

4.ความพร้อมด้านเงินทุน

3

3

2

3

5.ความพร้อมด้านเวลา

3

2

2

3

6.ความพร้อมด้านแหล่งวิทยาการที่รู้จัก

4

3

3

3

7.ความพร้อมของคณะผู้ทำงาน (ถ้าทำเป็นกลุ่ม)

4

3

3

4

8.ความสนับสนุนจากเพื่อนอื่น ๆ

4

4

3

4

9.ความสนับสนุนจากผู้ปกครอง

4

4

3

4

10.ความสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอน

4

4

2

3

11.ความสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์อื่น

4

4

3

4

รวมคะแนน

38

34

30

37

 

 

รูปแบบโครงงาน
ชื่อโครงงาน  การทำต้มไก่สมุนไพร
ประกอบการเรียน  รายวิชา ง  40207  (การนำเสนอสื่อประสม)  ชั้น ม...5/2......
ภาคเรียนที่ .....2........  ปีการศึกษา .....2552........  โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
                ชื่อผู้จัดทำ
1.นายนิวัฒน์.......ไชยสุข..............ชั้นม.5/2........เลขที่ 18.............
E-mail : p99_aunza@hotmail.com
2.นายอัตพร........ภูแย้มไสย..........ชัน ม.5/2.......เลขที่ 19..............
E-mail : mos19651@thaimail.com
3.นายธีระวุฒิ......ภูกองไชย...........ชั้น ม.5/2......เลขที่ 24...............
E-mail : nongmai_zaa3309@hotmail.com

       อาจารย์ที่ปรึกษา.......
เสนอ (อาจารย์ผู้สอน)...คุณครูนิคม.....วรรณพงษ์.... เหตุผลที่เลือกทำโครงงาน
               ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารและสามารถจำหน่ายเป็นรายได้แก่ครอบครัว คณะผู้จัดทำจึงมีควาามคิดที่จะทำโครงงานเรื่องการต้มไก่สมุุนไพร โดยนำเอาผักสวนครัวที่ปลูกไว้ที่บ้านนำเป็นส่วนผสมด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติและประโยชน์ได้ด้วย


 ความสำคัญของโครงงาน
                สามารถนำเอาไก่ที่เราเเลี้ยยงมาประกอบอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์


จุดประสงค์ในการทำโครงงาน

 1. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในการทำโครงงานในรายวิชา ง 40207 (การนำเสนอสื่อประสม)
 2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 3. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงาน
 4. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 5. เพื่อสามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 6. เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอกิน พอใช้  มีเหตุมีผล  มีความคุ้มค่า

แผนปฏิบัติงานลำดับ

รายการปฏิบัติ

กำหนดเวลา

ผลการปฏิบัติ

1

 ประชุมวางแผน

 2 วัน

 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกความคิด

2

 เลือกโครงงาน

 1 วัน

 ได้โครงงานที่เลือก

3

 เขียนโครงงาน

 2 วัน

 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

4

 เสนอโครงงาน

 1 วัน

 อาจารย์รับพิจารณาโครงงาน

5

 ลงมือปฏิบัติ

 1 วัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ต้มไก่สมุนไพรจำนวน 1 หม้อ
 2. รับประทานได้ จำนวน  7  คน
 3. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำต้มไก่สมุนไพรที่ถูกต้อง
 4. สามารถนำออกจำหน่ายหารายได้ระหว่างเรียนได้

ความเห็นของผู้ปกครอง
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                              
 (ลงชื่อผู้จัดทำ)                      
                                                          
 นายนิวัฒน์ ไชยสุข
นายอัตพร ภูแย้มไสย
นายธีระวุฒิ ภูกองไชย      
 
        
                                                                                                         

          
                                                                                                             

 หมายเหตุ   สิ่งที่ควรแนบไปพร้อมกับโครงงานที่เสนอ

 1. ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน
 2. ใบความเห็น/คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนจากตรวจโครงงาน 

 

ใบความเห็น / คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนหลังการตรวจโครงงานที่เสนอ
ชื่อโครงงาน การทำ่ต้มไก่สมุนไพร        
ชื่อผู้ทำโครงงาน   
นายนิวัฒน์ ไชยสุข
นายอัตพร ภูแย้มไสย
นายธีระวุฒิ ภูกองไชย
  
   
                                                                                                                  ดี             พอใช้      ต้องปรับปรุง
                                จุดประสงค์ของโครงงาน                                  c            c               c
                                การเขียนแผนปฏิบัติงาน                                   c            c               c
                                การเขียนโครงงานโดยทั่วไป                             c            c               c
                ความเห็น/คำแนะนำ
                c  ดำเนินการตามโครงงานได้
                c  สิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง (ระบุหัวข้อและคำแนะนำ)
                ………………………………………………………………………………………………….
                ………………………………………………………………………………………………….
                ………………………………………………………………………………………………….
                ………………………………………………………………………………………………….
                c  เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว ดำเนินการตามโครงงานได้
                c เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว เสนออีกครั้ง (ภายในวันที่………………………………..)
                                                                                                (อาจารย์ผู้สอนลงชื่อ)……………………………….
                                                                                                                                วันเดือนปี…………………………
ความเห็น/คำแนะนำขั้นสุดท้าย (ถ้ามี)……………………………………………………………………
                ………………………………………………………………………………………………….
                ………………………………………………………………………………………………….
                                                              (ลงชื่อ)…………………………………………………                                 
                                                                                        ………/……./……….

 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
อำเภอบางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สามารถแนะนำ/ติชมได้ที่ E-Mail : pop18111@hotmail.com
attaphon@hotmail.com
thirawut2535@hotmail.com

กลับหน้าหลัก