ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน
ก่อนตัดสินใจเลือกทำโครงงานใด นักเรียนควรทำตารางวิเคราะห์ในทำนองต่อไปนี้ แล้วให้
คะแนนตามรายการในช่องของแต่ละโครงงาน ดังนี้ มากที่สุด = 4 มาก= 3 ปานกลาง = 2 น้อย = 1 แล้รวมคะแนนของแต่ละโครงงาน โครงงานที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นโครงงานที่ควรพิจารณา

รายการ
โครงงานที่ 1
โครงงานที่2
โครงงานที่3
โครงงานที่4
1.ความถนัด/ความสนใจในการทำงานตามโครงงานนี้
การทำกล้วยฉาบ การทำสาเกร์ การทำรอกช้วง การทำโรตี
2.ความต้องการ/ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้
4 2 1 2
3.ความรู้/ประสบการณ์เดิมที่สามารถนำมาใช้ในโครงงานนี้
4 1 1 3
4.ความพร้อมด้านเงินทุน
2 2 2 2
5.ความพร้อมด้านเวลา
4 3 4 3
6.ความพร้อมด้านแหล่งวิทยาการที่รู้จัก
4 3 2 3
7.ความพร้อมของคณะผู้ทำงาน (ถ้าทำเป็นกลุ่ม)
1 3 3 3
8.ความสนับสนุนจากเพื่อนอื่น ๆ
1 4 4 4
9.ความสนับสนุนจากผู้ปกครอง
4 4 4 1
10.ความสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอน
4 1 1 1
11.ความสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์อื่น
1 1 1 1
รวมคะแนน
42 24 26 25

 

รูปแบบโครงงาน
ชื่อโครงงาน วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน
ประกอบการเรียน รายวิชา ง 40207 (การนำเสนอสื่อประสม) ชั้น ม5/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ชื่อผู้จัดทำ
1.นายเจษฏาภรณ์ พางาม เลขที่ 7 ม.5/2
2.นายกิตติคุณ ภูตีกา เลขที่ 10 ม.5/2
3.นายวีระยุทธ วงค์คำจันทร์ เลขที่ 8 ม.5/2
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณครู สมศักดิ์ คนใจบุณ
เสนอ (อาจารย์ผู้สอน) นายนิคม วรรณพงษ์

เหตุผลที่เลือกทำโครงงาน
ปัจจุบันในท้องถิ่นการทอดกล้วยฉาบเป็นจำนวนมากราคาถูก ใช้เวลาในการทำไม่นาน คนจึงหันมาใกล้วยน้ำว้า คณะผู้จัดทำโครงงานจึงอยากจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน มีความอร่อย และสามารถนำออกจำหน่ายหารายได้ระหว่างเรียน และปัจจุบันนี้วัยรุ่นไม่ค่อยจะรับประทานกล้วยฉาบของไทยมากนักซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย การทอดกล้วยฉาบนี้จึงอยากจะทำเป็นโครงงานขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างของวัยรุ่นที่พวกเรายังไม่ลืมขนมหวานของไทย

ความสำคัญของโครงงาน
สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีมากจนล้นตลาดมาแปรรูปให้เก็บไว้รับประทานได้นานและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของไทย อีกทั้งยังเป็นการอนุลักษณ์ขนมไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

จุดประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในการทำโครงงานในรายวิชา ง 40207 (การนำเสนอสื่อประสม)
เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
เพื่อให้เกิดความรู้ความข้าใจในการทำโครงงาน
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อสามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอกิน พอใช้ มีเหตุมีผล มีความคุ้มค่า

แผนปฏิบัติงาน
ลำดับ รายการปฏิบัติ กำหนดเวลา ผลการปฏิบัติ
1 ประชุมวางแผน 3 วัน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกความคิด
2 เลือกโครงงาน 1 วัน ได้โครงงานที่เลือก
3 เขียนโครงงาน 5 วัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
4 เสนอโครงงาน 1 วัน อาจารย์รับพิจารณาโครงงาน
5 ลงมือปฏิบัติ 1 วัน

ค่าใช้จ่าย(และวิธีจัดหา – ถ้ามี)
กล้วยน้ำว้า 1 หวี 12 บาท เกลือ 1 ถุง 5 บาท น้ำตาล 2 กก. 50 บาท น้ำมัน 1 ขวด 25 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้กล้วยฉาบสที่มีรสชาติอันไม่น่าจะคิด จำนวน 20 ถุง
รับประทานได้ จำนวน 10 คน
มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำขนมฝอยทองที่ถูกต้อง
สามารถนำออกจำหน่ายหารายได้ระหว่างเรียนได้

ความเห็นของผู้ปกครอง
มีความคิดว่า การทำกล้วยฉาบก็ดีเหมือนกัน เป็นการอนุรักษ์ขนมของไทยให้คงไว้นานๆให้ผู้คนได้จดจำชิมกล้วยฉาบนี้ตลอดไปและช่วยให้เป็นรายได้ระหว่างเรียนอีก

(ลงชื่อผู้จัดทำ)
1.นายเจษฏาภรณ์ พางาม
2.นายกิตติคุณ ภูตีกา
3.นายวีระยุทธ วงค์คำจันทร์

หมายเหตุ สิ่งที่ควรแนบไปพร้อมกับโครงงานที่เสนอ
ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน
ใบความเห็น/คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนจากตรวจโครงงาน

ใบความเห็น / คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนหลังการตรวจโครงงานที่เสนอ

ชื่อโครงงาน การทำขนมฝอยทอง
ชื่อผู้ทำโครงงาน

1.นายเจษฏาภรณ์ พางาม เลขที่ 7 ม.5/2
2.นายกิตติคุณ ภูตีกา เลขที่ 10 ม.5/2
3.นายวีระยุทธ วงค์คำจันทร์ เลขที่ 8 ม.5/2

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
จุดประสงค์ของโครงงาน
การเขียนแผนปฏิบัติงาน
การเขียนโครงงานโดยทั่วไป
ความเห็น/คำแนะนำ
ดำเนินการตามโครงงานได้

สิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง (ระบุหัวข้อและคำแนะนำ)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว ดำเนินการตามโครงงานได้

เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว เสนออีกครั้ง (ภายในวันที่………………………………..)

(อาจารย์ผู้สอนลงชื่อ)……………………………….
วันเดือนปี…………………………

ความเห็น/คำแนะนำขั้นสุดท้าย (ถ้ามี)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)…………………………………………………
………/……./……….

 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัด กาฬสินธ์ 46120
แนะนำ-ติชม ได็ที่ E-Mail

nobodymuil@hotmail.com

then797@hotmail.com


yong bas@hotmail.com

 

กลับหน้าหลัก