Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นางคำฟ้า  นาสมบูรณ์          ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางรุ่งนภา ขูรูรักษ์              ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายสังคม  ภูขน                  ครูชำนาญการ

5. นายสมบูรณ์  อุดมนิวิ            ครูชำนาญการพิเศษ
6. นายทวี  จุปะมัดถา                 ครู        
7. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์          ครูผู้ช่วย 
8. นางพิมพ์ลภัส  มณีพันธุ์        ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

เลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จึงเลื่อนการสอบคัดเลือกการประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ระดับชั้น ม.1 และ …

ดาวน์โหลด