Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นางคำฟ้า  นาสมบูรณ์          ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางรุ่งนภา ขูรูรักษ์              ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายสังคม  ภูขน                  ครูชำนาญการ

5. นายสมบูรณ์  อุดมนิวิ            ครูชำนาญการพิเศษ
6. นายทวี  จุปะมัดถา                 ครู        
7. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์          ครูผู้ช่วย 
8. นางพิมพ์ลภัส  มณีพันธุ์        ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการสอบคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษา …

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก …

ดาวน์โหลด