Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นายสุพัฒน์  พันธ์โพธิ์คา          ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นายไวยวุฒิ  พิมพะสอน           ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางนภวรรณ  ภูครองหิน        ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม            ครูชำนาญการพิเศษ
6. 
นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี        ครูชำนาญการพิเศษ

7. นางนริศรา  ดอนพรทัน             ครูชำนาญการพิเศษ
8. นายกวีภัทร  ภูสมศรี                 ครูชำนาญการพิเศษ
9. นายอนุษร  บุตรแก้ว                 ครูชำนาญการพิเศษ
10. นายคมกริช  ภูคงกิ่ง               ครูชำนาญการพิเศษ
11. นางนิรัญดา  ภูโอบ                  พนักงานราชการ
12. นายสมศักดิ์ คนใจบุญ             ครูชำนาญการ

กิจกรรม / ผลงาน

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษา …

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก …

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำโดย ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร …

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ดาวน์โหลด