Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นายสุพัฒน์  พันธ์โพธิ์คา          ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นายไวยวุฒิ  พิมพะสอน           ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางนภวรรณ  ภูครองหิน        ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม            ครูชำนาญการพิเศษ
6. 
นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี        ครูชำนาญการพิเศษ

7. นางนริศรา  ดอนพรทัน             ครูชำนาญการพิเศษ
8. นายกวีภัทร  ภูสมศรี                 ครูชำนาญการพิเศษ
9. นายอนุษร  บุตรแก้ว                 ครูชำนาญการพิเศษ
10. นายคมกริช  ภูคงกิ่ง               ครูชำนาญการพิเศษ
11. นางนิรัญดา  ภูโอบ                  พนักงานราชการ
12. นายสมศักดิ์ คนใจบุญ             ครูชำนาญการ

กิจกรรม / ผลงาน

22 พฤษภาคม วันกตัญญุตาสถาบัน (ครอบรอบ 50 ปี)

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติวันยาวนานของชาวลูกยาง ขอขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลด