Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายมณี  ฉิมพลี                     ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นายเฉลิม  ภูกันดาร               ครู        
3. นายอรรณพ  ภักดีชน            ครู        
4. นายสยาม  ภูสุดสูง                พนักงานราชการ

ดาวน์โหลด