Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายมณี  ฉิมพลี                     ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นายเฉลิม  ภูกันดาร               ครู        
3. นายอรรณพ  ภักดีชน            ครู        
4. นายสยาม  ภูสุดสูง                พนักงานราชการ

กิจกรรม / ผลงาน

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เรื่องเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศยกเลิกการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เรื่องยกเลิกการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด