Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายมณี  ฉิมพลี                     ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นายเฉลิม  ภูกันดาร               ครู        
3. นายอรรณพ  ภักดีชน            ครู        
4. นายสยาม  ภูสุดสูง                พนักงานราชการ

กิจกรรม / ผลงาน

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการสอบคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษา …

ดาวน์โหลด