Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. นายนรินทร์  พุดลา               ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม         ครูชำนาญการพิเศษ
3. นายจักรพรรดิ์  ถิตย์ผาด      ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางกัญชฎา  ภูหานาม           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางพวงเพชร  บุญคำ           ครูชำนาญการพิเศษ   

6. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ           ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายกิจพัฒน์  อุ่นเรือน                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางกชกร  ได้เกียรติ                         ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์             ครูชำนาญการ
10. นางจารุวรรณ  ปัททุม                     ครูชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด