Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. นายนรินทร์  พุดลา               ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม         ครูชำนาญการพิเศษ
3. นายจักรพรรดิ์  ถิตย์ผาด      ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางกัญชฎา  ภูหานาม           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางพวงเพชร  บุญคำ           ครูชำนาญการพิเศษ   

6. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ           ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายกิจพัฒน์  อุ่นเรือน                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางกชกร  ได้เกียรติ                         ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์             ครูชำนาญการ
10. นางจารุวรรณ  ปัททุม                     ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2563

ศึกษากำหนดการทดสอบความสามารถอย่างละเอียดและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตาเข้าเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

22 พฤษภาคม วันกตัญญุตาสถาบัน (ครอบรอบ 50 ปี)

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติวันยาวนานของชาวลูกยาง ขอขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลด