Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. นายนรินทร์  พุดลา               ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม         ครูชำนาญการพิเศษ
3. นายจักรพรรดิ์  ถิตย์ผาด      ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางกัญชฎา  ภูหานาม           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางพวงเพชร  บุญคำ           ครูชำนาญการพิเศษ   

6. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ           ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายกิจพัฒน์  อุ่นเรือน                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางกชกร  ได้เกียรติ                         ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์             ครูชำนาญการ
10. นางจารุวรรณ  ปัททุม                     ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการสอบคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษา …

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก …

ดาวน์โหลด