ข้อมูลฝ่ายปกครอง
หน้าบ้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายปกครอง
เขียนสมุด
อ่านสมุดเยี่ยม
ฝ่ายปกครอง-----> งานที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ

- งานบริหารและแผนงานปกครอง
- งานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
- งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจการนักเรียน
- งานสารวัตรนักเรียน
- งานควบคุมป้องกันความประพฤติ
- งานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย
- งานแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัย
- งานหัวหน้าคณะสีปกครองและงานครูที่ปรึกษาชั้น
- งานครูเวรและยาม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานคณะกรรมการนักเรียน
- งานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน
- งานส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมนักเรียน
- งานประชุมอบรมนักเรียน
- งานวางแผนและติดตาม
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


  ส่งคำติชมมาที่ webmaster@yangtalad.ac.th