Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. นายปฏิวัติ  ไชยมาตร                ครู        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางบุษวรรณ  บุญแนน            ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล             ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายทรงศักดิ์  บุญคำ               ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน      ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางประภัสศรี  ภิรมย์               ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายอดุลย์  ทุมมาดา                 ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา       ครูชำนาญการพิเศษ
9. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี                ครูชำนาญการพิเศษ

10. นางบรรดล  ภูบานเช้า               ครูชำนาญการพิเศษ
11. นายสุภชัย  บุตรวงษ์                  ครูชำนาญการ
12. นายวัชรานนท์  ลาบึง                 ครูชำนาญการพิเศษ
13. นายศรายุทธ  เสนาวัง                ครูชำนาญการพิเศษ
14. นางสาววลีพร  ศีลสมบูรณ์         ครู        
15. นางสาวปัทมา  จันปัญญา           ครู        
16. นางสาวสุรีย์รัตน์  อู๋สูงเนิน         ครูผู้ช่วย 
17. นางสาวอรวรรณ  พรรณขาม     ครูผู้ช่วย 
18. นางสาวจินตนา ภูยอดตา            ครูผู้ช่วย

กิจกรรม / ผลงาน

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการสอบคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษา …

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก …

ดาวน์โหลด