Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. นายปฏิวัติ  ไชยมาตร                ครู        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางบุษวรรณ  บุญแนน            ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล             ครูชำนาญการพิเศษ
4. นายทรงศักดิ์  บุญคำ               ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน      ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางประภัสศรี  ภิรมย์               ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายอดุลย์  ทุมมาดา                 ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา       ครูชำนาญการพิเศษ
9. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี                ครูชำนาญการพิเศษ

10. นางบรรดล  ภูบานเช้า               ครูชำนาญการพิเศษ
11. นายสุภชัย  บุตรวงษ์                  ครูชำนาญการ
12. นายวัชรานนท์  ลาบึง                 ครูชำนาญการพิเศษ
13. นายศรายุทธ  เสนาวัง                ครูชำนาญการพิเศษ
14. นางสาววลีพร  ศีลสมบูรณ์         ครู        
15. นางสาวปัทมา  จันปัญญา           ครู        
16. นางสาวสุรีย์รัตน์  อู๋สูงเนิน         ครูผู้ช่วย 
17. นางสาวอรวรรณ  พรรณขาม     ครูผู้ช่วย 
18. นางสาวจินตนา ภูยอดตา            ครูผู้ช่วย

กิจกรรม / ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2563

ศึกษากำหนดการทดสอบความสามารถอย่างละเอียดและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตาเข้าเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

22 พฤษภาคม วันกตัญญุตาสถาบัน (ครอบรอบ 50 ปี)

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติวันยาวนานของชาวลูกยาง ขอขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลด