ผลงานครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

นายชาญชัย อนุกูล
นายเจษฎา ศรีสุภาพ
นางสาวปทิตตา เวียรช ัย
นางประพิศ นาคแย้ม
นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง
นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศ
นายสมบัติ เฉยไสย
นางเดือนฉาย จงสมชัย
นายธนานุวัฒน์ ประเสริฐศรี

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
115 หมู่ 20  ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   46120
Yangtaladwittayakarn School

Webmaster : webmaster@yangtalad
.ac.th