วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒๖ โรงเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ซึ่งเป็นอีกโอกาสอันดีที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ หากมีข้อเสนอแนะโรงเรียนพร้อมน้อมรับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้เยาวชนของไทย เก่ง ดี และมีความสุข ขอขอบคุณครับ .... 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนก้าวหน้าประถมมัธยมสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ สพม. ๓๐ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.๒๗ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ.... 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ วันครู ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอยางตลาด นายเกรียงไกร กิริวรรณาเป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูสอนดี ครูผู้มีผลงานดีเด่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูที่ไดรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ครู หมายถึง ผู้อบรม ผู้สั่งสอน ผู้แนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ คำขวัญวันครู พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ......>>>>ุ...>>>> .... 

๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแดโดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ลูกเสือได้รับความรู้ตามหลักสูตร วิชาการเดินทางไกล วิชาบุกเบิก วิชาผจญภัย การใช้ชีวิตในค่ายลูกเสืิอ การชุมนุมรอบกองไฟ นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี .... 

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๕๘ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานบริการ และ แม่ค้า โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี ๒๔๔๘ ณ บริเวณลานคุณธรรม พร้อมเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งคณะผู้บริหารและครูที่มาใหม่และที่ย้ายจากเราไป สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้มาร่วมงาน มีการแสดงของคณะสีทั้ง ๔ สี การแสดงของครูคนใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ พนักงานบริการ โรงเรียนมอบของขวัญที่ระลึกผู้มาร่วมงานทุกคน พร้อมมีการแลกของขวัญปีใหม่อย่างสนุกสนาน สร้างความประทับใจในการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ขอให้ทุกคนมีความตลอดปีและตลอดไป .... 

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ตลอดทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาในการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำภาษาต่างประเทศไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร หน้าเสาธงมีการแสดงกิจกรรมอย่างหลากหลาย นักเรียนร่วมจัดบูธ กิจกรรมการละเล่น สร้างความสนุกสนาน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้องเพรียง ได้รับความรู้ในงานมากมายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.... 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๕๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รำลึกถึงพระคุณบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ กลุ่มกิจการนักเรียน สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมใจกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานคุณธรรมหน้าเสาธง โดยการลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ของครูและนักเรียนทุกระดับชั้น มอบประกาศเกียรติคุณแก่คุณพ่อดีเด่น พ่อครูที่หนูรักระดับ ม.ต้น ม.ปลายและนักเรียนกตัญญู ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธาน เสร็จพิธีนักเรียนครูร่วมกันพัฒนาห้องเรียนและพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียน.... 

25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารร่วมกับเทศบาลอำเภอยางตลาด สืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย คือประเพณีวันลอยกระทง  วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้าอีกทั้งเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ ในปีนี้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนได้นำครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเวลารู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ นำโดยขบวนลอยกระทง นางนพมาศจากครูต่างชาติ ขบวนกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขบวนนางรำ และอื่นๆโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู นักเรียน ชุมนุมได้เรียนรู้อย่างมีความสุข..... 

25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำคณะผู้กำกับ-รองผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณลานคุณธรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีครูนักเรียนร่วมจิตสาธารณะ รวมใจเป็นหนึ่งพัฒนาห้องเรียนอาคารสถานที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง..... 

7 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร งานทะเบียนวัดผล จัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ระบบ SGS (Secondary Grading System) เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน โดยระบบ Web Application ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ ในการนี้ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครองเป็นประธาน พร้อมให้กำลังใจ คุณครูให้ความร่วมมือ ในการอบรม เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่จะสามารถดูผลการเรียนผ่านทางอินเตอรฺได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง..... 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดกิจกรรม Camp in Class ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาต่างๆ ที่มีความพร้อม ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านการนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EIS) สร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ....>>>>ุ...>>>> .....ประมวลภาพรุ่นที่ 1.   รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3   รุ่นที่ 4    รุ่นที่ 5    รุ่นที่ 6  

๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การจัดการเรียนการสอน EIS แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม ๒๔ กาฬสินธุ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มวิชาชีววิทยา และพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชีววิทยา ณ ห้องประชุมม่วงขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร.>>>>...>>>> .... 

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ๗ ท่าน ท่านรองทรงศักดิ์ ภูปา ท่านรองประชิตร์ ภูครองหิน คุณครูชาติชาย เนื่องโนราช คุณครูรุ่งนภา ทะรังศรี คุณครูราตรี ทุมมาวัด และคุณครูพัชราภา อุปพงษ์ คุณครูสุทธิรัตน์ วรชินา ณ บริเวณลานคุณธรรม ในภาคเช้า และหอประชุมในภาคค่ำ มีกิจกรรมมอบของที่ระลึก ครูกล่าวลานักเรียน นักเรียนทำพิธีไหว้ครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม สร้างความประทับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ทำพิธีสู่ขวัญ การแสดงของคณะนักเรียน ครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพันอย่างหาที่สุดไม่ได้ ท่านอยู่เราก็รักท่านจากเราคิดถึงอย่าลืมพวกเรานะครับที่นี่ยังมีรัก.>>>>...>>>> .... 

๒ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจการนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนตามโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ ขัยขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมม่วง-ขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร มีนักเรียนร่วมโครงการ ๑๐๐ คน รองประชิตร์ ภูครองหิน เป็นประธานมีวิทยากรจาก โรงพยาบาล สถาธีตำรวจ และมูลนิธิให้ความรู้และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาอบรม พร้อมมีการสาธิตขับขี่ปลอดภัย บรรยายเกี่ยวกับกฎหมาย สัญญาณจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี..>>>>...>>>> .... 

๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ ๔๒ ณ สนามโรงเรียนยางตลากวิทยาคาร ในการนี้นางธิดารัตน์ ฆารศิลป์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้คำขวัญที่ว่า เรียนรู้ให้อภัย ใส่ใจกติกา น้ำใจนักกีฬา ลูกยางสามัคคี มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างประทับใจยิ่ง เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้กีฬาไทยก้าวไกลสู่สากล นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ พร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกชนิด..>>>>...>>>> .... 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการลงนามถวายพระพรถวายพานพุ่มมะลิ รำอวยพร การแสดงความกตัญูญูุต่อคุณแม่ของนักเรียน่ดีเด่นและแม่ครูดีเด่น นักเรียนดีเด่น เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความ สำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร.ภาคบ่ายกิจกรรมบูรณาการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโรงเรีิยนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์ วันอาเซี่ยน วันภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ พละศึกษา ภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวทีมากมาย การวาดภาพ จัดนิทรรศการ อื่นๆ อีกมากมาย ครูนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งุ...>>>>...>>>> .... 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ลานคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน ครู-บุคลากรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญ และแสดงออกถึงการปฏิบัติบูชาในฐานะพุทธศาสนิกชน และสืบสานประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมการสวดสรภัญญะ จากนักเรียน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน ได้บุญกุศลกันทั่วหน้า สาธุ สาธุ สาธุ...>>>>...>>>> .... 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook หลักสูตรอาเซี่ยนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน และเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีบริบทของการอยู่ร่วมกัน ให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ค้นหาวิถีทางที่พลเมือง่อาเซียนดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง และแสวงหาโอกาส ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และคำนึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมม่วงขาว ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธาน...>>>>...>>>> .... 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ....>>>>...>>>> .... 

23 มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการทวิศึกษา ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยทางโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดหลักสูตรทวิศึกษา ๑ หลักสูตร ๒ ใบประกาศ จำนวน ๔ ห้องเรียน ได้แก่ สาขาช่างกล ๒ ห้องเรียน สาขาบัญชี ๑ ห้องเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ ห้องเรียน สร้างโอกาสแก่นักเรียนให้มีทางเลือกที่หลากหลาย นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาหาความรู้และช่องทางในการประกอบอาชีพ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดทำโครงการที่ดีสู่โรงเรียน....>>>>...>>>> .... 

๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหวิทยาเขตยางตลาด-ฆ้องชัย และสหวิทยาเขตห้วยเม็ก-หนองกุงศรี จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมโรงเรียนละ ๕ คน ผู้กำกับโรงเรียนละ ๒ คน การอบรมสร้างความรักความสามัคคี การทำงานกันเป็นระบบ ลูกเสือ เนตรนารีมีความสนุกสนานสามารถนำความรู้ที่ได้รับได้ใช้อย่างเป็นรูปธรรม....>>>>...>>>> .... 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นลูกศิษย์มีครู สืบสานวัฒนธรรม สืบทอดเจตนารมณ์ ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างสำนึกที่ดีงามแก่นักเรียนเป็นการสืบไปโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมนี้มีการประกวดพานดอกไม้ พานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม อีกทั้งมีการประดับเข็มให้แก่ครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน....>>>>...>>>> .... 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ให้คณะสีแต่ละสีี ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน (สสน.) และสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (สวน.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยทำการเลือกตั้งในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อปลูฝั่งความเป็นประธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ตลอดการเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข คณะสีได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความตื่นเต้นในการใช้สิทธิในการลงคะแนนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก....>>>>...>>>> .... 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันสถาปนาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร วันกตัญญุตาสถาบัน คณะกรรมการสถานฐานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า แม่ค้า ประชาชน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเป็นการตอบแทนบุญคุณสถาบัน ที่อบรมสั่งสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ....>>>>...>>>> .... 

นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร แสดงความยินดีแก่ครู และนักเรียนที่ร่วมแข่นขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประเทศ ได้เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณครและูนักเรียนที่ทุ่มเทเสียสละจนประสบผลสำเร็จอย่างภาคภูมิใจ....>>>>...>>>> .... 

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นนักเรียนและสมาชิกใหม่สู่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารด้วยความยินดียิ่ง
ณ ที่นี่ คือสถานบ้านความรู้ ณ ที่นี่ คือที่อยู่แสนหรรษา ณ ที่นี่ คือแหล่งอบรมจริยา ณ ที่นี่ สร้างคุณค่าชีวิตคน ขอให้นักเรียนเดินทางตามฝันของนักเรียนอย่างมีความสุข...>>>>...>>>> .... 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาการ โดยงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดพิธีมอบโล่คุณคุณธรรมจริยธรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานมอบใบประกาศ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกลัดดอกไม้แก่นักเรียนพร้อมร่วมเป็นกำลังใจตลอดเวลา ยังความตื่นเต้นดีใจแก่นักเรียนที่เข้ารับเป็นอย่างยิ่ง....>>>>...>>>> .... 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กลุ่มกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ของเลือดม่วง-ขาว พร้อมเป็นขวัญกำลังใจแก่ก้าวย่างสู่ความสำเร็จในอนาคต มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ การแสดงบนเวที มุมแสดงความยินดีของน้อง ๆ ที่จัดให้รุ่นพี่อย่างสวยงามและประทับใจ ร้องเพลงสถาบัน มีอาหารว่างบริการตลอดเวลา สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่จะจบการศึกษาเป๋นอย่างยิ่ง ในการนี้ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มวิชาการจัดกิจกรรมประเมินโครงงานนักเรียน เพื่อวัดและประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี มีโครงงานที่เป็นโยชน์สามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาได้อย่างมากมาย นักเรียนมีความตั้งใจในการนำเสนอผลงาน ผลงานมีความหลากหลาย ทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ .....>>>>ุ...>>>> .... 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะครูและงานแนะแนวแแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันวานเรียนที่นี่มีความคิด วันนี้ศิษย์จบการศึกษา พรุ่งนี้จะสร้างชาติให้พัฒนา เทิดคุณค่า ยว. มิขอลืม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ อย่างสมศักดิ์ศรีที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู รุ่นน้อง ได้ร่วมกันแสดงความยินดี ณ ลานคูณธรรม หน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วยการมอบช่อดอกไม้ และผู้อำนวยการแสดงความยินดีในครั้งด้วยรอยยิ้มเปื้อนหน้า ปีนี้นับว่าเป็นปีที่นักเรียนประสบผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ.....>>>>...>>>> .... 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การเรียนการสอน EIS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้จงได้ .....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำนักเรียนเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแดโดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ลูกเสือได้รับความรู้ตามหลักสูตร วิชาการเดินทางไกล วิชาบุกเบิก วิชาผจญภัย การใช้ชีวิตในค่ายลูกเสืิอ การชุมนุมรอบกองไฟ นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี การเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการประชิตร์ ภูครองหินเป็นประธาน.....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีศึกษาและโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ......>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ วันครู ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูสอนดี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูที่ไดรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ครู หมายถึง ผู้อบรม ผู้สั่งสอน ผู้แนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ คำขวัญวันครู พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ ......>>>>ุ...>>>> ....