๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook หลักสูตรอาเซี่ยนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน และเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีบริบทของการอยู่ร่วมกัน ให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ค้นหาวิถีทางที่พลเมือง่อาเซียนดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง และแสวงหาโอกาส ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และคำนึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมม่วงขาว ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธาน...>>>>...>>>> .... 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ....>>>>...>>>> .... 

23 มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการทวิศึกษา ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยทางโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดหลักสูตรทวิศึกษา ๑ หลักสูตร ๒ ใบประกาศ จำนวน ๔ ห้องเรียน ได้แก่ สาขาช่างกล ๒ ห้องเรียน สาขาบัญชี ๑ ห้องเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ ห้องเรียน สร้างโอกาสแก่นักเรียนให้มีทางเลือกที่หลากหลาย นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาหาความรู้และช่องทางในการประกอบอาชีพ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดทำโครงการที่ดีสู่โรงเรียน....>>>>...>>>> .... 

๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหวิทยาเขตยางตลาด-ฆ้องชัย และสหวิทยาเขตห้วยเม็ก-หนองกุงศรี จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมโรงเรียนละ ๕ คน ผู้กำกับโรงเรียนละ ๒ คน การอบรมสร้างความรักความสามัคคี การทำงานกันเป็นระบบ ลูกเสือ เนตรนารีมีความสนุกสนานสามารถนำความรู้ที่ได้รับได้ใช้อย่างเป็นรูปธรรม....>>>>...>>>> .... 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นลูกศิษย์มีครู สืบสานวัฒนธรรม สืบทอดเจตนารมณ์ ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างสำนึกที่ดีงามแก่นักเรียนเป็นการสืบไปโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมนี้มีการประกวดพานดอกไม้ พานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม อีกทั้งมีการประดับเข็มให้แก่ครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน....>>>>...>>>> .... 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ให้คณะสีแต่ละสีี ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน (สสน.) และสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (สวน.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยทำการเลือกตั้งในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อปลูฝั่งความเป็นประธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ตลอดการเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข คณะสีได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความตื่นเต้นในการใช้สิทธิในการลงคะแนนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก....>>>>...>>>> .... 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันสถาปนาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร วันกตัญญุตาสถาบัน คณะกรรมการสถานฐานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า แม่ค้า ประชาชน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเป็นการตอบแทนบุญคุณสถาบัน ที่อบรมสั่งสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ....>>>>...>>>> .... 

นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร แสดงความยินดีแก่ครู และนักเรียนที่ร่วมแข่นขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประเทศ ได้เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณครและูนักเรียนที่ทุ่มเทเสียสละจนประสบผลสำเร็จอย่างภาคภูมิใจ....>>>>...>>>> .... 

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นนักเรียนและสมาชิกใหม่สู่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารด้วยความยินดียิ่ง
ณ ที่นี่ คือสถานบ้านความรู้ ณ ที่นี่ คือที่อยู่แสนหรรษา ณ ที่นี่ คือแหล่งอบรมจริยา ณ ที่นี่ สร้างคุณค่าชีวิตคน ขอให้นักเรียนเดินทางตามฝันของนักเรียนอย่างมีความสุข...>>>>...>>>> .... 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาการ โดยงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดพิธีมอบโล่คุณคุณธรรมจริยธรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานมอบใบประกาศ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกลัดดอกไม้แก่นักเรียนพร้อมร่วมเป็นกำลังใจตลอดเวลา ยังความตื่นเต้นดีใจแก่นักเรียนที่เข้ารับเป็นอย่างยิ่ง....>>>>...>>>> .... 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กลุ่มกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ของเลือดม่วง-ขาว พร้อมเป็นขวัญกำลังใจแก่ก้าวย่างสู่ความสำเร็จในอนาคต มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ การแสดงบนเวที มุมแสดงความยินดีของน้อง ๆ ที่จัดให้รุ่นพี่อย่างสวยงามและประทับใจ ร้องเพลงสถาบัน มีอาหารว่างบริการตลอดเวลา สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่จะจบการศึกษาเป๋นอย่างยิ่ง ในการนี้ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มวิชาการจัดกิจกรรมประเมินโครงงานนักเรียน เพื่อวัดและประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี มีโครงงานที่เป็นโยชน์สามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาได้อย่างมากมาย นักเรียนมีความตั้งใจในการนำเสนอผลงาน ผลงานมีความหลากหลาย ทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ .....>>>>ุ...>>>> .... 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะครูและงานแนะแนวแแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันวานเรียนที่นี่มีความคิด วันนี้ศิษย์จบการศึกษา พรุ่งนี้จะสร้างชาติให้พัฒนา เทิดคุณค่า ยว. มิขอลืม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ อย่างสมศักดิ์ศรีที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู รุ่นน้อง ได้ร่วมกันแสดงความยินดี ณ ลานคูณธรรม หน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วยการมอบช่อดอกไม้ และผู้อำนวยการแสดงความยินดีในครั้งด้วยรอยยิ้มเปื้อนหน้า ปีนี้นับว่าเป็นปีที่นักเรียนประสบผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ.....>>>>...>>>> .... 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การเรียนการสอน EIS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้จงได้ .....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำนักเรียนเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแดโดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ลูกเสือได้รับความรู้ตามหลักสูตร วิชาการเดินทางไกล วิชาบุกเบิก วิชาผจญภัย การใช้ชีวิตในค่ายลูกเสืิอ การชุมนุมรอบกองไฟ นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี การเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการประชิตร์ ภูครองหินเป็นประธาน.....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีศึกษาและโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ......>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ วันครู ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูสอนดี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูที่ไดรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ครู หมายถึง ผู้อบรม ผู้สั่งสอน ผู้แนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ คำขวัญวันครู พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ ......>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ตลอดทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาในการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำภาษาต่างประเทศไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร หน้าเสาธงมีการแสดงกิจกรรมอย่างหลากหลาย นักเรียนร่วมจัดบูธ กิจกรรมสอยดาว สร้างความสนุกสนาน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้องเพรียง ได้รับความรู้ในงานมากมายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.....>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ.....>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รำลึกถึงพระคุณบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ กลุ่มกิจการนักเรียน สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมใจกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานคุณธรรมหน้าเสาธง โดยการลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ของครูและนักเรียนทุกระดับชั้น มอบประกาศเกียรติคุณแก่คุณพ่อดีเด่น พ่อครูที่หนูรักระดับ ม.ต้น ม.ปลายและนักเรียนกตัญญู ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.....>>>>ุ...>>>> .... 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดกิจกรรม Camp in Class ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาต่างๆที่มีความพร้อม ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านการนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EIS) สร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ....>>>>ุ...>>>> .....ประมวลภาพรุ่นที่ 1.    รุ่นที่ 4    รุ่นที่ 5    รุ่นที่ 6  

2 กันยายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กลุ่มกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมี To be number one ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยการจัดแข่งขัน Yangtalad Got Talent Session 1 มีนักเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันเ็ป็นจำนวนมาก จึงได้แข่งขันในรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม ทุกทีมที่เข้ารอบไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่ผู้ชม นับว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสุขกันทั่วหน้า หอประชุมโรงเรียนเล็กลงอย่างน่าประหลาดใจ ในการนี้ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดแก่ทีมที่ชนะเลิศ พร้อมสนับสนุน Yangtalad Got Talent Session 2 .ในภาคเรียนต่อไปต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน....>>>>ุ...>>>> ......          

8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน (Integrated Learning to ASEAN) เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันแม่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศสตร์ไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันก่อตั้งประชาคมอาเซี่ยน พร้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการอย่างหลากหลาย สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งวัน ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยมีท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี ....>>>>ุ...>>>> ......          

30-31 กรกฎาคม 2557 1 สิงหาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา และสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ 41 ณ สนามโรงเรียนยางตลากวิทยาคาร ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านนายอำเภอยางตลาด นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้คำขวัญที่ว่า สร้างความสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างความสามัคคีด้วยกีฬา มีการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างประทับใจยิ่ง เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้กีฬาไทยก้าวไกลสู่สากล นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ พร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย....>>>>ุ...>>>> ......           

1 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปีพระ บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารโดยมีผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครองเป็นประธาน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง เสร็จพิธีลูกเสือ เนตรนารีพัฒนาโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย...>>>>ุ...>>>> ......  

26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยจัดงานวันสุนทรภู่ และบูรณาการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานคุณธรรม หน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้รู้คุณค่าระลึกถึงครูกวีศรีสุนทรด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความเป็นไทยเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่ คู่ชาติไทยต่อไป มีกิจกรรมรำบวงสรวง และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวทีอย่างมากมาย ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธีครู-นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมต่างๆ อย่างดียิ่ง...>>>>ุ...>>>> ......  

12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารโดยสภาโรงเรียน นำโดยนายกมนตรีนักเรียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นลูกศิษย์มีครู สืบสานวัฒนธรรม สืบทอดเจตนารมณ์ ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างสำนึกที่ดีงามแก่นักเรียนเป็นการสืบไป ในการนี้ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประธานธิดารรัตน์ ฆารสินธุ์ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมนี้มีการประกวดพานดอกไม้ พานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม อีกทั้งมีการประดับเข็มให้แก่ครูใหม่ ครูต่างประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าใหม่อีกด้วย ...>>>>ุ...>>>> ......    

7 มิถุนายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดทำโครงการสานสัมพันธ์บ้าน ชุมชน โรงเรียน โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีครูที่ปรึกษาชุมชนทุกชุมชนในอำเภอยางตลาด พร้อมทำพิธีไหว้ปฐมครู ครูคนแรกของนักเรียน คือคุณพ่อคุณแม่ แล้วเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูล ในการให้การดูแลช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาในโอกาสต่อไป ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ให้ข้อเสนอแนะมากมาย โรงเรียนจะนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ให้เร็วที่สุด ...>>>>ุ...>>>> ......

31 พฤษภาคม 2557 กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี "บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด" ณ บริเวณลานคุณธรรม หน้าเสาธง มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการโทษและพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ กล่าวสุนทรพจน์ครอบครัวจะ เป็นเช่นไร หากค่าบุหรี่จ่ายไป ย้อนมาทำร้ายพวกเขาเอง จากครู-นักเรียน พร้อมชมการแสดงของนักเรียน ได้รับความรู้และสนใจจากครูนักเรียนเป็นอย่างดี...>>>>ุ...>>>> ......

27 พฤษภาคม 2557 กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สภาโรงเรียนจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อ ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ตลอดจนการเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทย จึงจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน (สสน.) และสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (สวน.) ของคณะสุโขทัย(สีแดง) คณะสุวรรณภูมิ (สีเหลือง) คณะอยุธยา (สีน้ำเงิน) คณะทวาราวดี (สีเขียว) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง...>>>>ุ...>>>> ......

22 พฤษภาคม 2557 วันก่อตั้งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร วันกตัญญุตาสถาบัน คณะกรรมการสถานฐานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า แม่ค้า ประชาชน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญโดยนิมนต์พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องความกตัญญู และร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเป็นการตอบแทนบุญคุณสถาบัน ที่อบรมสั่งสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธ...>>>> ......

14 เมษายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดงาน 44 ปียางตลาดวิทยาคาร โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมกันจัดงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความกตัญญต่อสถาบันที่สั่งสอน อบรม แนะนำ ให้ประสบผลสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของคนดี อีกทั้งร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว และร่วมถนนสายบุญทอดผ้าป่าโครงการสร้างโรงอาหารแก่รุ่นน้อง สร้างความประทับใจแก่ครู นักเรียนที่ลูกศิษย์คืนสู่เหย้า หลังจากแยกย้ายไปศึกษาและประกอบอาชีพมีความเจริญก้าวหน้า หลายคนได้เจอเพื่อนที่ร่วมทุกข์สุขในสถาบันแห่งนี้เป็นเวลานานแสนนาน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจมิลืมเลือน ขอบุญกุศลในครั้งนี้ดลบันดาลให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จจงทุกประการเทอญ...สาธุ...>>>> ...... ม.ต้น ม.ปลาย

25 มีนาคม 2557 กลุ่มวิชาการ งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษาและมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน เพื่อสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตร โดยได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในครั้งนี้ สร้างความประทับใจแก่ครูและนักเรียนอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้นักเรียนที่จบการศึกษายังได้รับวารสารของโรงเรียนไว้เป็นที่ระลึกทุกคน "คนที่มีความสุขที่สุด ไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างในชีวิตดีที่สุด แต่คือคนที่สามารถทำทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุดุ......>>>> ...... ม.ต้น ม.ปลาย

24 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มนโยบายและแผนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ณ บริเวณลานคุณธรรมจัดกิจกรรมทอดผ้าสร้างโรงอาหาร ย.ว.รวมใจ เพื่อสร้างความกตัญญูต่อสถาบันสมทบทุนสร้างโรงอาหารของโรงเรียน ก่อนปิดภาคเรียน ในการนี้ครูที่ปรึกษาพร้อมด้วยนักเรียนแต่ละห้องร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูต่อสถาบัน นำต้นผ้าป่ามาทอดถวายพร้อมแห่รอบลานคุณธรรม ได้บุญกันทั่วหน้า สาธุ สาธุ สาธุ......>>>> ......

21 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมประเมินโครงงานของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถ ในการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้จากขบวนการของโครงงาน นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีระบบ ทั้งยังสร้างรายได้ระหว่างได้อีกด้วย. นักเรียนมีความกระตืนรือร้นและสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ 100 %.....>>>> ......

19 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มกิจการนักเรียน ร่วมกับสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบหลักสูตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้พรจากครูอาวุโส และกิจกรรมบนเวที พบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความรักความสามัคคีและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง......>>>> ......

27 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการการแสดงของประเทศจีน เกาหลี ตลอดทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาในการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำภาษาต่างประเทศไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร มีการแสดงกิจกรรมอย่างหลากหลายสร้างความสนุกสนาน ได้รับความรู้ในงานมากมายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ภาคบ่ายโรงเรียนยางตลาดวิืทยาคารจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จับสลาก รับประทานอาหารร่วมกันระห่วางครูที่ปรึกษาและนักเรียนอย่างสนุกสนาน ภาคค่ำ ผู้บริหารคณะคร ูพนักงานบริการ แม่บ้าน แม่ค้า โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างความสนุกสนาน ด้วยกิจกกรรมรำวงย้อนยุค จับสลากชิงรางวัล ครูหลายท่านโชคดี ได้รางวัล ชิ้นใหญ่ ก็ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับ......>>>> ......

5 ธันวาคม 2556 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยางตลาดวิืทยาคาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ มีความเป็นมาของวันสำคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการด้วยสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ......>>>> ......

4 ธันวาคม 2556 สภาโรงเรียนยางตลาดวิืทยาคาร นำโดยนายกมนตรีนักเรียน จัดกิจกรรม"วันพ่อแห่งชาคิ." ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครองเป็นประธานลงนามถวายพระพรเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รำลึกถึงบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ณ ลานคุุณธรรม ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่น ได้แก่คุณครูบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ และคุณครูไวยวุฒิ พิมพะสอน พร้อมมอบเกียรติแก่ลูกกตัญญู ซึ่งได้แก่นางสาวสมฤทัย สุจันทร์ ม. ๕/๗ เด็กหญิงประภัทศร ภูคาม ม. ๓/๑๐ พร้อมกิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียง ด้วยสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ......>>>> ......

27-29 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติจากนางธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางตลาดวิทยคาร เป็นประธานในพิธี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คำขวัญกีฬาในปีนี้คือ กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน พร้อมเนื้อหาในการจัดงานเน้น สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้กีฬาไทยก้าวไกลสู่สากล นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ พร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย......>>>> ......

25 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ณ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีครูนักเรียนร่วมจิตสาธารณะ รวมใจเป็นหนึ่งพัฒนาห้องเรียนอาคารสถานที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง......

ี้ 28-31 ตุลาคม 2556 กลุ่มวิชาการ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านวิชาการในการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อของ นักเรียน ครู และผู้บริหารศึกษาขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซี่ยน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ในการนี้ยังได้ศึกษาดูงานโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้าน นำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน EIS ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ี้ 23 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี "พระปิยมหาราช" โดยพร้อมเพรียงกันปิยะมหารารช

ี้ 2-3 ตุลาคม 2556 กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดอบรมตามโครงการปลอดภัยไร้ขยะโดยสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างจิตอาสา แก่นักเรียน สร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อย่างมีระบบทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมม่วง ขาว นักเรียนสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นำปัญหามาแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนเราคงปลอดขยะได้อย่างแน่นอน หากเราร่วมแรงร่วมใจ ไร้ขยะ

ี้ 20 กันยายน 2556 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน คุณครูลมุล ศิลปแก่น คุณครูศุภนิตย์ วรพันธุ์ คุณครูอรนุช ภูมิเหล่าแจ้ง และคุณครูวินัย ภูสง่า ณ บริเวณลานคุณธรรม ในภาคเช้า และหอประชุมในภาคค่ำ มีกิจกรรมมอบของที่ระลึก ครูกล่าวลานักเรียน นักเรียนทำพิธีไหว้ครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม สร้างความประทับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ทำพิธีสู่ขวัญ การแสดงของคณะนักเรียน ครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพันอย่างหาที่สุดไม่ได้ อย่าลืมพวกเรานะครับที่นี่ยังมีรัก >>>>>มุฑิตาจิต มุฑิตาจิตมุฑิตาจิตมุฑิตาจิต

ี้ 21-25 สิงหาคม 2556 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ได้ทั้งความรู้แนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ความดีสากล 5 ประการ อันได้แก่ สะอาด ระเบียบ สภาพ ตรงต่อเวลา และจิตใจตั้งมั่น และ 5 ห้องชีวิต ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร และห้องทำงาน อีกทั้งได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมรักษาศีล การนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญา นำบุญมาฝากทุกๆ ด้วยนะครับ >>>>>ปฏิบัติธรรม

ี้ 7-9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมการสัมมนาโรงเรียนในฝันภาคอิสานตอนบน ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์แปลกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การนำเสนอหลักสูตรแบบกลุ่มอาชีพ สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ของกลุ่มกิจการนักเรียน การร้อยพวงมาลัยมะลิสดและการนำเสนอหุ่นยนต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีำพและเทคโนโลยี >>>>>EIS

ี้ 9 สิงหาคม 2556 กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมบูรณาการงานสร้าง ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระบูรณาการกันอย่างลงตัว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกันลงนามถวายพระพร มอบดอกไม้ให้แม่ กิจกรรมวันภาษาไทยมีกิจกรรมแข่งขันความรู้ทางด้านภาษาไทย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์มีการจัดนิทรรศการแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ แสดงผลงานนักเรียนได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมเปิดศูนย์อาเซี่ยนศึกษาของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันวงดนตรีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแสดงความสามารถทางด้านก๊ฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการแข่งขันคอมพิวเตอร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นับเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างสอดคล้องและลงตัวที่สุดกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียนและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคน >>>>>EIS

ี้4-6 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 24 จัดอบรมพัฒนาศักภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย ณ ห้องประชุมม่วง-ขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร-ครูจากสหวิทยาเขตเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพียง >>>>>EIS EIS

ี้19 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดยจัดกิจกรรมบริเวณลานคุณธรรม หน้าเสาธง ถวายเทียน พร้อมทั้งร่วมพัฒนาวัดป่ารัตนาราม จากคณะสภาโรงเรียน นักเรียนได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติโครงการได้บุญกุศลกันทั่วหน้า ขอบุญกุศลที่ร่วมกันทำในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ครู นักเรียนทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญ สาธุ...สาธุ....สาธุี >>>>>เข้าพรรษา

ี้1 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การจัดตั้งลูกเสือในประเทศไทยมีขึ้นใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยมีผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครองเป็นประธานในพิธี>>>>>สวนสนาม

ี้27 มิถุนายน 2556 สภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยนายกมนตรีนักเรียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ สืบสานวัฒนธรรม สืบทอดเจตนารมณ์ ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างสำนึกที่ดีงามแก่นักเรียนเป็นการสืบไปโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมนี้มีการประกวดพานดอกไม้ พานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม อีกทั้งมีการประดับเข็มให้แก่ครูใหม่ ครูต่างประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนยังความประทับใจเป็นที่สุด.>>>>>>ไหว้ครู ไหว้ครู ไหว้ครู

ี้26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันรำลึกสุนทรภู่ เพื่ื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานดีเด่นของท่านสุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิต มีการแสดงละครสอนใจผลงาน ของท่านสุนทรภู่ มีการประกวด แข่งขัน ประชันสักวา ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติชีวิต และผลงานของสุนทรภู่ มีพิธีบวงสรวงที่บริเวณลานคุณธรรมหน้าเสาธง พร้อมบูรณาการการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2556 : “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ ”ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี ..>>>>>>สุนทรภู่ สุนทรภู่

ี้20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา ที่ีได้รับรางวัลพระราชทาน เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถสร้างความประทับใจแกผู้ประเมิน ่ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินที่ให้คำเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างพอเพียงอย่างแท้จริง..>>>>>>ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เยี่ยมบ้าน

ี้8 มิถุนายน 2556 กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์บ้าน-ชุมชน-โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนโรงเรียน เพื่อให้บ้าน-ชุมชนโรงเรียนเชื่อมประสานและรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพที่แท้จริงของสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ทางครอบครัว ฐานะทางการเงินของนักเรียน เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู เพื่อให้นักเรียนได้รับความดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งร่วมกันมีจิตอาสา พร้อมทั้งทำพิธีไหว้ บรมปฐมครู ครูคนแรกของนักเรียน นั่นคือพ่อแม่ สร้างความประทับใจและมีความสุขอย่างหาที่สุดไม่ได้...>>>>>>เยี่ยมบ้าน

ี้31 พฤษภาคม 2556 กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยให้คณะสี ทั้ง 4 คณะสีดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน(สสน.) และสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (สวน.) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ตลอดจนการเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหารกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นักเรียนให้ความสนใจร่วมใช้สิทธิการลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียง ...>>>>>>เลือกตั้งเลือกตั้ง

ี้31 พฤษภาคม 2556 กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรม ณ ลานคุณธรรม หน้าเสาธง โดยมีผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันงดสูบบหรี่โลกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดย ได้มีการประกาศตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ( ค.ศ. 1988) โดยองค์การอนามัยโลก ได้มีการกำหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ ชุมชน และประชากรโลก ให้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ เพื่อให้ประชากรโลก และเยาวชน ลด ละ เลิกบุหรี่นั้นเอง บุหรี่ คือ ฆาตรกรเงียบ ที่ทำร้ายชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัว ไม่เพียงเท่านั้น ยังทำร้ายคนข้างกาย คนที่เรารักอีกด้วย คำขวัญวันงดสูบุหรี่โลก 2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดธีมการรณรงค์ปีนี้ คือ Ban Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship.
กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 ให้สอดรับกับธีมรณรงค์ของ WHO คือ "ไม่รับ ไม่ใช้ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต
...>>>>>>งดสูบบหรี่

ี้23 พฤษภาคม 2556 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ด้า้นสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สร้างความรู้ความเข้าใจ ประเภทเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานทดแทน (ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล) นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง ...>>>>>>พลังงาน

ี้22 พฤษภาคม 2556 วันก่อตั้งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร วันกตัญญุตาสถาบัน คณะกรรมการสถานฐานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า แม่ค้า ประชาชน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร แด่พระคุณเจ้า ทอดถวายผ้าป่าถวายสมทบการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน พร้อมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเป็นการตอบแทนบุญคุณสถาบัน ที่อบรมสั่งสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธ ...>>>>>>>   วันเกิดโรงเรียน

10 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง ต้อนรับคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 และภริยา มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล น.ส.พ.เดลินิวส์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้บริการรักษาผู้ป่วย 4,000-5,000 คนโดนคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้รับความส้นใจจากประชาชนเป็นยิ่ง ขอขอบคุณที่นำโครงการดีๆมามอบให้แก่ประชาชนชาวยางตลาดในครั้งนี >>>>>>>กฝผกฝผกฝผ

25-28 มีนาคม 2556 กลุ่มอำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง คณ่ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด และเกาะกูด เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอาเซี่ยนศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลอย่างพอเพียง สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ความรู้และสร้า้งความประทับใจอย่างที่สุดกับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ...>>>>>>>   เกาะกูด

25 มีนาคม 2556 กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร งานทะเบียนวัดผลจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานมอบใบประกาศในครั้งนี้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกลัดดอกไม้แก่นักเรียนพร้อมร่วมเป็นกำลังใจตลอดเวลา ยังความตื่นเต้นดีใจแก่นักเรียนที่เข้ารับเป็นอย่างยิ่ง ...>>>>>>>   แสดงความยินดี

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารโดยงานแนะแนว จัดงานแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ ประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ อย่างสมศักดิ์ศรีที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู รุ่นน้อง ได้ร่วมกันแสดงความยินดี ณ ลานคูณธรรม หน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วยการมอบช่อดอกไม้ และผู้อำนวยการแสดงความยินดีในครั้งด้วยรอยยิ้มเปื้อนหน้า...>>>>>>>   แสดงความยินดี

๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เข้าร่วมงาน The 1st Kalasil Asean Youth Camp : KAYC ณ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียนและครูจากอาเซี่ยนเข้าร่วมงานรวม ๑๐ ประเทศ สร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ทักษะใหม่ นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนทุกคนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจากเหตุการณ์จริง มีกิจกรรมฐานที่สนุกและได้รับความสนใจพร้อมทั้งมิตรภาพอย่างหาที่สุดมิได้...>>>>>>>   asean asean asean

ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมครูที่ปรึกษา ใครสวยใครหล่อดูเอานะครับ ขอแสดงความยินดีด้วย โหลดเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ...>>>>>>>   นักเรียน

๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และผู้บำเ้พ็ญปนะโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ ค่ายลูกเสือดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีกิจกรรมเดินทางไกล บุกเบิก การผจญภัย การเล่นรอบกองไฟ สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นแก่นักเรียน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ได้เพื่อนใหม่ และได้กิจกรรมใหม่ๆมากมายเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ...>>>>>>>   เข้าค่ยพักแรม

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาจีนความสัมพันธ์ไทยจีนวัฒนธรรมจีน ความเหมือนความแตกต่างระหว่างภาษาวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย ณ ลานคุณธรรมหน้าเสาธง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธาน ครู นักเรียนให้ความสนใจชมกิจกรรม การเชิดสิงห์โต ร้องเพลงโฟล์ซอง การแสดงรำพัด และอื่นๆตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาของการรับชม...>>>>>>>   ตรุษจีน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ จาก ฯพณฯ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : Osoi) ด้าน: หลักสูตรและการสอน (การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบกลุ่มอาชีพ) ณ หอประชุมคุรุสภา นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยางตลาดวิทยาคารเป็นอย่างยิ่ง ....>>>>>>>   รางวัลเหรียญเงิน

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย กัมพูชา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ส่งครูเอมอร สุทธิประภา พร้อมนักเรียน ๒ คน คือ นายสังวาลย์ ล้านพลแสน ม.๖/๔ และนางสาวจิราวรรณ สีสุรี ม.๕/๗ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ พฤศจิกายน ๕๕ นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดจากการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้....>>>>>>>   โครงการแลกเปลี่ยน