25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำคณะผู้กำกับ-รองผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณลานคุณธรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีครูนักเรียนร่วมจิตสาธารณะ รวมใจเป็นหนึ่งพัฒนาห้องเรียนอาคารสถานที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง..... 

7 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร งานทะเบียนวัดผล จัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ระบบ SGS (Secondary Grading System) เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน โดยระบบ Web Application ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ ในการนี้ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครองเป็นประธาน พร้อมให้กำลังใจ คุณครูให้ความร่วมมือ ในการอบรม เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่จะสามารถดูผลการเรียนผ่านทางอินเตอรฺได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง..... 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดกิจกรรม Camp in Class ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาต่างๆ ที่มีความพร้อม ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านการนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EIS) สร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ....>>>>ุ...>>>> .....ประมวลภาพรุ่นที่ 1.   รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3   รุ่นที่ 4    รุ่นที่ 5    รุ่นที่ 6  

๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์ชีววิทยา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การจัดการเรียนการสอน EIS แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม ๒๔ กาฬสินธุ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มวิชาชีววิทยา และพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชีววิทยา ณ ห้องประชุมม่วงขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร.>>>>...>>>> .... 

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ๗ ท่าน ท่านรองทรงศักดิ์ ภูปา ท่านรองประชิตร์ ภูครองหิน คุณครูชาติชาย เนื่องโนราช คุณครูรุ่งนภา ทะรังศรี คุณครูราตรี ทุมมาวัด และคุณครูพัชราภา อุปพงษ์ คุณครูสุทธิรัตน์ วรชินา ณ บริเวณลานคุณธรรม ในภาคเช้า และหอประชุมในภาคค่ำ มีกิจกรรมมอบของที่ระลึก ครูกล่าวลานักเรียน นักเรียนทำพิธีไหว้ครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม สร้างความประทับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ทำพิธีสู่ขวัญ การแสดงของคณะนักเรียน ครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพันอย่างหาที่สุดไม่ได้ ท่านอยู่เราก็รักท่านจากเราคิดถึงอย่าลืมพวกเรานะครับที่นี่ยังมีรัก.>>>>...>>>> .... 

๒ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจการนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนตามโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ ขัยขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมม่วง-ขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร มีนักเรียนร่วมโครงการ ๑๐๐ คน รองประชิตร์ ภูครองหิน เป็นประธานมีวิทยากรจาก โรงพยาบาล สถาธีตำรวจ และมูลนิธิให้ความรู้และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาอบรม พร้อมมีการสาธิตขับขี่ปลอดภัย บรรยายเกี่ยวกับกฎหมาย สัญญาณจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี..>>>>...>>>> .... 

๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ ๔๒ ณ สนามโรงเรียนยางตลากวิทยาคาร ในการนี้นางธิดารัตน์ ฆารศิลป์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้คำขวัญที่ว่า เรียนรู้ให้อภัย ใส่ใจกติกา น้ำใจนักกีฬา ลูกยางสามัคคี มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างประทับใจยิ่ง เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้กีฬาไทยก้าวไกลสู่สากล นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ พร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกชนิด..>>>>...>>>> .... 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการลงนามถวายพระพรถวายพานพุ่มมะลิ รำอวยพร การแสดงความกตัญูญูุต่อคุณแม่ของนักเรียน่ดีเด่นและแม่ครูดีเด่น นักเรียนดีเด่น เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความ สำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร.ภาคบ่ายกิจกรรมบูรณาการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโรงเรีิยนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์ วันอาเซี่ยน วันภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ พละศึกษา ภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวทีมากมาย การวาดภาพ จัดนิทรรศการ อื่นๆ อีกมากมาย ครูนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งุ...>>>>...>>>> .... 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ลานคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน ครู-บุคลากรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญ และแสดงออกถึงการปฏิบัติบูชาในฐานะพุทธศาสนิกชน และสืบสานประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมการสวดสรภัญญะ จากนักเรียน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน ได้บุญกุศลกันทั่วหน้า สาธุ สาธุ สาธุ...>>>>...>>>> .... 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook หลักสูตรอาเซี่ยนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน และเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีบริบทของการอยู่ร่วมกัน ให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ค้นหาวิถีทางที่พลเมือง่อาเซียนดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง และแสวงหาโอกาส ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และคำนึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมม่วงขาว ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธาน...>>>>...>>>> .... 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ....>>>>...>>>> .... 

23 มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการทวิศึกษา ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยทางโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดหลักสูตรทวิศึกษา ๑ หลักสูตร ๒ ใบประกาศ จำนวน ๔ ห้องเรียน ได้แก่ สาขาช่างกล ๒ ห้องเรียน สาขาบัญชี ๑ ห้องเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ ห้องเรียน สร้างโอกาสแก่นักเรียนให้มีทางเลือกที่หลากหลาย นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาหาความรู้และช่องทางในการประกอบอาชีพ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดทำโครงการที่ดีสู่โรงเรียน....>>>>...>>>> .... 

๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหวิทยาเขตยางตลาด-ฆ้องชัย และสหวิทยาเขตห้วยเม็ก-หนองกุงศรี จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมโรงเรียนละ ๕ คน ผู้กำกับโรงเรียนละ ๒ คน การอบรมสร้างความรักความสามัคคี การทำงานกันเป็นระบบ ลูกเสือ เนตรนารีมีความสนุกสนานสามารถนำความรู้ที่ได้รับได้ใช้อย่างเป็นรูปธรรม....>>>>...>>>> .... 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นลูกศิษย์มีครู สืบสานวัฒนธรรม สืบทอดเจตนารมณ์ ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างสำนึกที่ดีงามแก่นักเรียนเป็นการสืบไปโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมนี้มีการประกวดพานดอกไม้ พานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม อีกทั้งมีการประดับเข็มให้แก่ครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน....>>>>...>>>> .... 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ให้คณะสีแต่ละสีี ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน (สสน.) และสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (สวน.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยทำการเลือกตั้งในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อปลูฝั่งความเป็นประธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ตลอดการเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข คณะสีได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความตื่นเต้นในการใช้สิทธิในการลงคะแนนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก....>>>>...>>>> .... 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันสถาปนาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร วันกตัญญุตาสถาบัน คณะกรรมการสถานฐานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า แม่ค้า ประชาชน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเป็นการตอบแทนบุญคุณสถาบัน ที่อบรมสั่งสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ....>>>>...>>>> .... 

นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร แสดงความยินดีแก่ครู และนักเรียนที่ร่วมแข่นขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประเทศ ได้เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณครและูนักเรียนที่ทุ่มเทเสียสละจนประสบผลสำเร็จอย่างภาคภูมิใจ....>>>>...>>>> .... 

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นนักเรียนและสมาชิกใหม่สู่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารด้วยความยินดียิ่ง
ณ ที่นี่ คือสถานบ้านความรู้ ณ ที่นี่ คือที่อยู่แสนหรรษา ณ ที่นี่ คือแหล่งอบรมจริยา ณ ที่นี่ สร้างคุณค่าชีวิตคน ขอให้นักเรียนเดินทางตามฝันของนักเรียนอย่างมีความสุข...>>>>...>>>> .... 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาการ โดยงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดพิธีมอบโล่คุณคุณธรรมจริยธรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานมอบใบประกาศ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกลัดดอกไม้แก่นักเรียนพร้อมร่วมเป็นกำลังใจตลอดเวลา ยังความตื่นเต้นดีใจแก่นักเรียนที่เข้ารับเป็นอย่างยิ่ง....>>>>...>>>> .... 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กลุ่มกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ของเลือดม่วง-ขาว พร้อมเป็นขวัญกำลังใจแก่ก้าวย่างสู่ความสำเร็จในอนาคต มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ การแสดงบนเวที มุมแสดงความยินดีของน้อง ๆ ที่จัดให้รุ่นพี่อย่างสวยงามและประทับใจ ร้องเพลงสถาบัน มีอาหารว่างบริการตลอดเวลา สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่จะจบการศึกษาเป๋นอย่างยิ่ง ในการนี้ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มวิชาการจัดกิจกรรมประเมินโครงงานนักเรียน เพื่อวัดและประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี มีโครงงานที่เป็นโยชน์สามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาได้อย่างมากมาย นักเรียนมีความตั้งใจในการนำเสนอผลงาน ผลงานมีความหลากหลาย ทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ .....>>>>ุ...>>>> .... 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะครูและงานแนะแนวแแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันวานเรียนที่นี่มีความคิด วันนี้ศิษย์จบการศึกษา พรุ่งนี้จะสร้างชาติให้พัฒนา เทิดคุณค่า ยว. มิขอลืม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ อย่างสมศักดิ์ศรีที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู รุ่นน้อง ได้ร่วมกันแสดงความยินดี ณ ลานคูณธรรม หน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วยการมอบช่อดอกไม้ และผู้อำนวยการแสดงความยินดีในครั้งด้วยรอยยิ้มเปื้อนหน้า ปีนี้นับว่าเป็นปีที่นักเรียนประสบผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ.....>>>>...>>>> .... 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การเรียนการสอน EIS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้จงได้ .....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นำนักเรียนเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแดโดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ลูกเสือได้รับความรู้ตามหลักสูตร วิชาการเดินทางไกล วิชาบุกเบิก วิชาผจญภัย การใช้ชีวิตในค่ายลูกเสืิอ การชุมนุมรอบกองไฟ นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี การเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการประชิตร์ ภูครองหินเป็นประธาน.....>>>>ุ...>>>> .... 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีศึกษาและโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ......>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ วันครู ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูสอนดี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูที่ไดรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ครู หมายถึง ผู้อบรม ผู้สั่งสอน ผู้แนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ คำขวัญวันครู พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ ......>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ตลอดทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาในการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำภาษาต่างประเทศไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร หน้าเสาธงมีการแสดงกิจกรรมอย่างหลากหลาย นักเรียนร่วมจัดบูธ กิจกรรมสอยดาว สร้างความสนุกสนาน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้องเพรียง ได้รับความรู้ในงานมากมายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.....>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ครู นักเรียนของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ู อีกทั้งข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ.....>>>>ุ...>>>> .... 

วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รำลึกถึงพระคุณบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ กลุ่มกิจการนักเรียน สภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมใจกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานคุณธรรมหน้าเสาธง โดยการลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ของครูและนักเรียนทุกระดับชั้น มอบประกาศเกียรติคุณแก่คุณพ่อดีเด่น พ่อครูที่หนูรักระดับ ม.ต้น ม.ปลายและนักเรียนกตัญญู ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี.....>>>>ุ...>>>> .... 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดกิจกรรม Camp in Class ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาต่างๆที่มีความพร้อม ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านการนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EIS) สร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ....>>>>ุ...>>>> .....ประมวลภาพรุ่นที่ 1.    รุ่นที่ 4    รุ่นที่ 5    รุ่นที่ 6  

2 กันยายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กลุ่มกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมี To be number one ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยการจัดแข่งขัน Yangtalad Got Talent Session 1 มีนักเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันเ็ป็นจำนวนมาก จึงได้แข่งขันในรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม ทุกทีมที่เข้ารอบไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่ผู้ชม นับว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสุขกันทั่วหน้า หอประชุมโรงเรียนเล็กลงอย่างน่าประหลาดใจ ในการนี้ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดแก่ทีมที่ชนะเลิศ พร้อมสนับสนุน Yangtalad Got Talent Session 2 .ในภาคเรียนต่อไปต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน....>>>>ุ...>>>> ......          

8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน (Integrated Learning to ASEAN) เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันแม่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศสตร์ไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันก่อตั้งประชาคมอาเซี่ยน พร้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการอย่างหลากหลาย สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งวัน ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยมีท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี ....>>>>ุ...>>>> ......          

30-31 กรกฎาคม 2557 1 สิงหาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา และสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ 41 ณ สนามโรงเรียนยางตลากวิทยาคาร ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านนายอำเภอยางตลาด นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้คำขวัญที่ว่า สร้างความสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างความสามัคคีด้วยกีฬา มีการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างประทับใจยิ่ง เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้กีฬาไทยก้าวไกลสู่สากล นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ พร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย....>>>>ุ...>>>> ......           

1 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปีพระ บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารโดยมีผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครองเป็นประธาน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง เสร็จพิธีลูกเสือ เนตรนารีพัฒนาโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย...>>>>ุ...>>>> ......  

26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยจัดงานวันสุนทรภู่ และบูรณาการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานคุณธรรม หน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้รู้คุณค่าระลึกถึงครูกวีศรีสุนทรด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความเป็นไทยเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่ คู่ชาติไทยต่อไป มีกิจกรรมรำบวงสรวง และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวทีอย่างมากมาย ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธีครู-นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมต่างๆ อย่างดียิ่ง...>>>>ุ...>>>> ......  

12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารโดยสภาโรงเรียน นำโดยนายกมนตรีนักเรียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นลูกศิษย์มีครู สืบสานวัฒนธรรม สืบทอดเจตนารมณ์ ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สร้างสำนึกที่ดีงามแก่นักเรียนเป็นการสืบไป ในการนี้ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประธานธิดารรัตน์ ฆารสินธุ์ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมนี้มีการประกวดพานดอกไม้ พานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม อีกทั้งมีการประดับเข็มให้แก่ครูใหม่ ครูต่างประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าใหม่อีกด้วย ...>>>>ุ...>>>> ......    

7 มิถุนายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดทำโครงการสานสัมพันธ์บ้าน ชุมชน โรงเรียน โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีครูที่ปรึกษาชุมชนทุกชุมชนในอำเภอยางตลาด พร้อมทำพิธีไหว้ปฐมครู ครูคนแรกของนักเรียน คือคุณพ่อคุณแม่ แล้วเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูล ในการให้การดูแลช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาในโอกาสต่อไป ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ให้ข้อเสนอแนะมากมาย โรงเรียนจะนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ให้เร็วที่สุด ...>>>>ุ...>>>> ......

31 พฤษภาคม 2557 กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี "บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด" ณ บริเวณลานคุณธรรม หน้าเสาธง มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการโทษและพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ กล่าวสุนทรพจน์ครอบครัวจะ เป็นเช่นไร หากค่าบุหรี่จ่ายไป ย้อนมาทำร้ายพวกเขาเอง จากครู-นักเรียน พร้อมชมการแสดงของนักเรียน ได้รับความรู้และสนใจจากครูนักเรียนเป็นอย่างดี...>>>>ุ...>>>> ......

27 พฤษภาคม 2557 กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สภาโรงเรียนจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อ ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ตลอดจนการเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทย จึงจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน (สสน.) และสมาชิกวุฒิสภานักเรียน (สวน.) ของคณะสุโขทัย(สีแดง) คณะสุวรรณภูมิ (สีเหลือง) คณะอยุธยา (สีน้ำเงิน) คณะทวาราวดี (สีเขียว) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง...>>>>ุ...>>>> ......

22 พฤษภาคม 2557 วันก่อตั้งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร วันกตัญญุตาสถาบัน คณะกรรมการสถานฐานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า แม่ค้า ประชาชน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญโดยนิมนต์พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องความกตัญญู และร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเป็นการตอบแทนบุญคุณสถาบัน ที่อบรมสั่งสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธ...>>>> ......

14 เมษายน 2557 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดงาน 44 ปียางตลาดวิทยาคาร โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมกันจัดงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความกตัญญต่อสถาบันที่สั่งสอน อบรม แนะนำ ให้ประสบผลสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของคนดี อีกทั้งร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว และร่วมถนนสายบุญทอดผ้าป่าโครงการสร้างโรงอาหารแก่รุ่นน้อง สร้างความประทับใจแก่ครู นักเรียนที่ลูกศิษย์คืนสู่เหย้า หลังจากแยกย้ายไปศึกษาและประกอบอาชีพมีความเจริญก้าวหน้า หลายคนได้เจอเพื่อนที่ร่วมทุกข์สุขในสถาบันแห่งนี้เป็นเวลานานแสนนาน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจมิลืมเลือน ขอบุญกุศลในครั้งนี้ดลบันดาลให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จจงทุกประการเทอญ...สาธุ...>>>> ...... ม.ต้น ม.ปลาย

25 มีนาคม 2557 กลุ่มวิชาการ งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษาและมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน เพื่อสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตร โดยได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในครั้งนี้ สร้างความประทับใจแก่ครูและนักเรียนอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้นักเรียนที่จบการศึกษายังได้รับวารสารของโรงเรียนไว้เป็นที่ระลึกทุกคน "คนที่มีความสุขที่สุด ไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างในชีวิตดีที่สุด แต่คือคนที่สามารถทำทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุดุ......>>>> ...... ม.ต้น ม.ปลาย

24 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มนโยบายและแผนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ณ บริเวณลานคุณธรรมจัดกิจกรรมทอดผ้าสร้างโรงอาหาร ย.ว.รวมใจ เพื่อสร้างความกตัญญูต่อสถาบันสมทบทุนสร้างโรงอาหารของโรงเรียน ก่อนปิดภาคเรียน ในการนี้ครูที่ปรึกษาพร้อมด้วยนักเรียนแต่ละห้องร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูต่อสถาบัน นำต้นผ้าป่ามาทอดถวายพร้อมแห่รอบลานคุณธรรม ได้บุญกันทั่วหน้า สาธุ สาธุ สาธุ......>>>> ......

21 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มวิชาการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมประเมินโครงงานของนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถ ในการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้จากขบวนการของโครงงาน นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีระบบ ทั้งยังสร้างรายได้ระหว่างได้อีกด้วย. นักเรียนมีความกระตืนรือร้นและสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ 100 %.....>>>> ......

19 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มกิจการนักเรียน ร่วมกับสภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบหลักสูตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้พรจากครูอาวุโส และกิจกรรมบนเวที พบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความรักความสามัคคีและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง......>>>> ......

27 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการการแสดงของประเทศจีน เกาหลี ตลอดทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาในการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำภาษาต่างประเทศไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานคุณธรรมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร มีการแสดงกิจกรรมอย่างหลากหลายสร้างความสนุกสนาน ได้รับความรู้ในงานมากมายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ภาคบ่ายโรงเรียนยางตลาดวิืทยาคารจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จับสลาก รับประทานอาหารร่วมกันระห่วางครูที่ปรึกษาและนักเรียนอย่างสนุกสนาน ภาคค่ำ ผู้บริหารคณะคร ูพนักงานบริการ แม่บ้าน แม่ค้า โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างความสนุกสนาน ด้วยกิจกกรรมรำวงย้อนยุค จับสลากชิงรางวัล ครูหลายท่านโชคดี ได้รางวัล ชิ้นใหญ่ ก็ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับ......>>>> ......