Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง           ครูชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ      ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางเดือนฉาย  จงสมชัย           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว                  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น             ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางพัตวรรณ  มูลเอก                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางปทิตตา  ขัณฑ์ชลา                     ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล                 ครู        
10. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน     ครูชำนาญการ

กิจกรรม / ผลงาน

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการสอบคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษา …

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก …

ดาวน์โหลด