Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง           ครูชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ      ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางเดือนฉาย  จงสมชัย           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว                  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น             ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางพัตวรรณ  มูลเอก                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางปทิตตา  ขัณฑ์ชลา                     ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล                 ครู        
10. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน     ครูชำนาญการ

กิจกรรม / ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2563

ศึกษากำหนดการทดสอบความสามารถอย่างละเอียดและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครคัดเลือกโควตาเข้าเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

22 พฤษภาคม วันกตัญญุตาสถาบัน (ครอบรอบ 50 ปี)

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติวันยาวนานของชาวลูกยาง ขอขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลด