Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง           ครูชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ      ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางเดือนฉาย  จงสมชัย           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว                  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น             ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางพัตวรรณ  มูลเอก                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางปทิตตา  ขัณฑ์ชลา                     ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล                 ครู        
10. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน     ครูชำนาญการ

กิจกรรม / ผลงาน

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เรื่องเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศยกเลิกการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เรื่องยกเลิกการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด