Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง           ครูชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ      ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางเดือนฉาย  จงสมชัย           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว                  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น             ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางพัตวรรณ  มูลเอก                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางปทิตตา  ขัณฑ์ชลา                     ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล                 ครู        
10. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน     ครูชำนาญการ

ดาวน์โหลด