Menu
Menu

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยอาศัย
อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านยางตลาด (พินิจราษฎร์บำรุง) เปิดทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๕๖ คน ครู ๓ คน มี นายเธียรชัย ธีรกุล
เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีต่อมาทางการได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณะโคกหนองไผ่ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เนื้อที่ ๑๕๐ ไร่ เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๑๙

          โรงเรียนเข้าสู่โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ ๑ รุ่นที่ ๓ (คมภ. ๑ รุ่นที่ ๓) ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์
เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเปิดหลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม (หลักสูตร คมส.) เป็นครั้งแรก

ปีการศึกษา ๒๕๒๑

 โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๑๘

ปีการศึกษา ๒๕๒๒

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๒๖

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๓๑

ได้รับโล่จัดนิเทศภายในดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ปีการศึกษา ๒๕๓๒

ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๓๕

        – ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตทางด้านการเกษตรของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

        – ได้เปิดโรงเรียนสาขาแห่งแรกที่บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ คือ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๖

        – ได้เปิดโรงเรียนสาขาแห่งที่ ๒ ที่บ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ คือ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๐

        – ได้รับโล่การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๓๗

ได้รับโล่รางวัลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดีเด่นเขตการศึกษา ๑๐

ปีการศึกษา ๒๕๓๘

ได้รับโล่รางวัลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๓๙

เข้าสู่โครงการโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการศึกษาเขตการศึกษา ๑๐ โครงการโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ปีการศึกษา ๒๕๔๑

        จัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น ๑๐-๑๐-๙/๑๐-๗-๙ รวม ๕๕ ห้องเรียนและแผนเต็มรูป จัดเป็น ๑๐-๑๐-๑๐/๑๐-๑๐-๑๐ 
รวม ๖๐ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๒

จัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น ๘-๘-๘/๙-๙-๗ รวม ๕๕ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๓

จัดแผนการเรียนเต็มรูปแบบเป็น ๘-๘-๘/๑๐-๑๐-๑๐ รวม ๕๖ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๔

– จัดแผนการเรียนเต็มรูปแบบเป็น ๘-๘-๘/๑๐-๑๐-๑๐ และเป็นที่ตั้งสำนักงานการศึกษา ดังนี้
        ๑. เป็นที่ตั้งสำนักงานสหวิทยาเขตยางตลาด
        ๒. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
        ๓. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธ์ุ
        ๔. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเกษตรกรรม จังหวัดกาฬสินธ์ุ
        ๕. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธ์ุ

– ได้รับเกียรติบัตรการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๔๕

– ได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา

– ได้รับโล่เกียรติยศ เป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิชาพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนดีเด่น ของเจ้าคณะอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ปีการศึกษา ๒๕๔๖

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตตามโครงการสถาบันการศึกษาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๔๗

– ได้รับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นสถานศึกษาต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ปีการศึกษา ๒๕๔๘

ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ปีการศึกษา ๒๕๕๐

        – ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาฑิตนักเรียน
นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๐

        – ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงบทเพลง
พระราชนิพนธ์ช่วงชั้นที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        – ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

– ได้รับรางวัล “ห้องสมุดมีชีวิต” ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

– ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

        – ได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ุ
เขต ๒

        – ได้รับแต่งตั้งเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาฬสินธ์ุสังกัดมณฑลทหารบกที่ ๒๓ จังหวัดขอนแก่น

        – โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

        – ผ่านการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๒

        – รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือโรงเรียนระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ในโครงการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์

        – นางรุ่งนภา ทะรังศรี ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ จากคุรุสภา

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

– เป็นที่ตั้งสำนักงาน สหวิทยาเขตยางตลาด ฆ้องชัย

– ได้รับรางวัลคุณภาพ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี ๒๕๕๓

– ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้นดีเด่น อันดับ ๒ เรื่องเพชร พลอย จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดและนำเสนอผลงานการนิเทศการศึกษา และการบริหารการจัดการศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

        – ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับประเทศ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ การนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ”
ประจำปี ๒๕๕๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

       – ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจโพธิสัตว์” ปี ๒๕๕๖ วาระที่ ๒ ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร

        – ผู้อำนวยการสมบัติ คุ้มครอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขันผลงาน นวัตกรรม ผู้บริหาร ประเภทโรงเรียนทั่วไป ภายใต้โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับประเทศ

        – ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

        – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.๔ – ๖ กิจกรรมอภิปราย ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ “ขยับความคิด…พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ระดับประเทศ โดย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

        – รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดประดับผ้า จัดโต๊ะถวายพระพร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในงาน ราชมงคลอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายชุดหัวข้อ IT DAY “สนุกดี ไอทีเดย์” ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน IT DAY ครั้งที่ ๙

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        – นายกฤษณรักษ์ ภูบัวคำ นักเรียนชั้น ม.๕/๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๗ รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

        – นายกฤษณรักษ์ ภูบัวคำ นักเรียนชั้น ม.๕/๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๗ รอบรองชนะเลิศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวัง จังหวัดนนทบุรี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายศิลปวัฒนธรรมจีน ณ กรุงปักกิ่ง
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hanban)

        – ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ ๙-๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล ๙ เหรียญทอง
๕ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง และกิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับ ม.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๔ ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภาคตะวันออกเฉียงหนือโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมษายน ๒๕๕๗

        – นายอนุชา ไชยมาตร นักเรียนชั้น ม.๔/๘ ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน Youth Leadership Program with Southeast Asia โดยสถานฑูตอเมริกา เข้าร่วมโปรแกรม
ในวันที่ ๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงสตริงและรางวัลนักร้องนำยอดเยี่ยม งานมหกรรมโปงลางแพรวากาชาดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๘

        – เด็กหญิงเกวลิน สินทรม นักเรียน ม.๒/๘ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนต้น (ม.๑-๓) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

        – ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล ๙ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง

        – ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๕ ของประเทศ

        – นายอนุชา ไชยมาตย์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานสัปดาห์เปิดประตูสู่สากล Global Connection Week ๒๐๑๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

        – ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล ๒๑ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๖ เหรียญทองแดง และเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ รายการ รวม ๓๖ รายการ

        – ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ กิจกรรม การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๔ ของประเทศ

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน World Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๖ ประเภท iBEAM Wheel Junior อายุไม่เกิน ๑๔ ปีได้รับสิทธิ์ในการ
เข้าร่วมแข่งขัน ในรายการหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game ๒๐๑๖ ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์” ณ จังหวัดชุมพร และระนอง

        – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โครงงานภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ชื่อ “โครงงาน Perfect Camp in Class Innovation”

        – นายอนุชา ไชยมาตร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

        – นายอนุชา ไชยมาตร ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย เงินทุนรางวัลและเกียรติบัตรตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง
ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสภาโรงเรียนต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        – ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐– ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล ๑๒ เหรียญทอง ๑๙ เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญทองแดง และเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ รายการ รวม ๔๙ รายการ

        – ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรม การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๖ ของประเทศ

        – ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับการอบรมภาษาเกาหลี หลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล Prime Minister Cup ๒๐๑๘ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นประชาชนหญิงประจำปี ๒๕๖๐

        – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทมวยไทยสมัครเล่นหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐

        – ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีและรองชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี รายการ “สตรีทชอคเกอร์ อบจ.
เกมส์ต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตซอลวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

        – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Kalasin Robocon ๒๐๑๗ ภารกิจปลูกข้าวตามรอยพ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์หุ่นยนต์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนร่องคำ