Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู              ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางเอมอร  บุญพิโย               ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางกฤติกา  ศรียงค์               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางบังอร  โครตยอด              ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสุกัญญา  ผาลา               ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางวรรณาภรณ์  สกุลซ้ง      ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายปิยพงษ์  ภูหงษ์สูง           ครูชำนาญการพิเศษ
8. นายกริช  ธีรางศุ                   ครู

9. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ                 ครู        
10. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร          ครูชำนาญการ
11. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม             ครูผู้ช่วย 
12. นางนงคราญ  อนุกูล                     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   
13. Mr. Park Hyeong uk                  ครูอัตราจ้างภาษาเกาหลี
14. Miss Sha Dan                             ครูอัตราจ้างภาษาจีน
15. Miss Zhang Hua                         ครูอัตราจ้างภาษาจีน
16. Miss Mary Grace Sheers           ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
17. นางสาวนุชรี  สุริสาร                       ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารและพบปะสังสรรค์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารและพบปะสังสรรค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                คุณครูนัณฑณา  นาตรีชน     088-637-0888   คุณครูบุษวรรณ  บุญแนน     …

ดาวน์โหลด