Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู              ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นางเอมอร  บุญพิโย               ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางกฤติกา  ศรียงค์               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางบังอร  โครตยอด              ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสุกัญญา  ผาลา               ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางวรรณาภรณ์  สกุลซ้ง      ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายปิยพงษ์  ภูหงษ์สูง           ครูชำนาญการพิเศษ
8. นายกริช  ธีรางศุ                   ครู

9. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ                 ครู        
10. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร          ครูชำนาญการ
11. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม             ครูผู้ช่วย 
12. นางนงคราญ  อนุกูล                     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   
13. Mr. Park Hyeong uk                  ครูอัตราจ้างภาษาเกาหลี
14. Miss Sha Dan                             ครูอัตราจ้างภาษาจีน
15. Miss Zhang Hua                         ครูอัตราจ้างภาษาจีน
16. Miss Mary Grace Sheers           ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
17. นางสาวนุชรี  สุริสาร                       ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการสอบคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษา …

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย การคัดลายมือการเขียนตามคำบอก …

ดาวน์โหลด