ข้อมูลฝ่ายวิชาการ

หน้าบ้าน ------>  ฝ่ายวิชาการ ----> หมวดหมวดพลานามัย -----> บุคลากร

หมวดพลานามัย
1
ชื่อ - สกุล :
จบการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง :
E -mail :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
นายมณ ฉิมพลี
2
ชื่อ - สกุล :
จบการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง :
E -mail :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :

 นายจิตร ชื่นชมภู
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
 ศศ.บ., ศศ.ม. (พลศึกษา)
 พลศึกษา
 หัวหน้าหมวดพลานามัย
 -
 09-2765232
 130 หมู่ 2 บ้านหนองอิเฒ่า ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

3
ชื่อ - สกุล :
จบการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง :
E -mail :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
 นางละเอียด ภูนิลวาลย์
   -
 กศ.บ.
 สุขศึกษา
 สอนวิชาพลานามัย
 -
 043-833213
 101 หมู่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
4
ชื่อ - สกุล :
จบการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง :
E -mail :
โทรศัพท์ :
ที่อย
นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรี

 

  ส่งคำติชมมาที่ webmaster@yangtalad.ac.th