Menu
Menu

เกี่ยวกับโรงเรียน

Yangtalad Model : Getting Ready for ASEAN

          “โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เป็นผู้นำการปฏิรูปแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากลอย่างพอเพียง ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๖๒”
         ในยุค Thailand ๔.๐ คนไทยต้องมีทักษะที่จำเป็นอย่างมากในปี ๒๐๒๐ ได้แก่ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา
ที่
ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การทำงานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักประเมินและตัดสินใจ มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรองและความ
ยืนหยุ่น
ทางความคิด

          โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับ Education ๔.๐ มาเป็นเวลามากกว่า ๗ ปี ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาแบบกลุ่มอาชีพ มีสภาโรงเรียน และเพิ่มพื้นที่
การใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน จัดโครงการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาช่างกลโรงงานและสาขาไฟฟ้ากำลัง จัดตั้งสภาโรงเรียน ที่เป็นการจำลองรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาดำเนินวิถีชีวิต
ในโรงเรียน จัดการเรียน
การสอนด้วยนวัตกรรม EIS : English for Integrated Studies ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาหลักด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสื่อ ICT

          ทั้งหมดที่กล่าวมา ได้ถูกรวบรวมไว้ในคู่มือเล่มนี้ เพื่อให้ทุกชีวิตและศิษย์ ย.ว. ทุกคนได้ซึมซับ รับรู้ และฝึกฝนทักษะพร้อมเดินหน้าไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและ
ปรับตัว
เข้ากับยุค ๔.๐ ของประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจ

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เป็นผู้นำการปฏิรูปแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานสากลอย่างพอเพียง ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๖๒”

Yangtaladwittayakarn School is the leader of
integrated reform to international standardized quality
sufficiently with stability, prosperity and
sustainability within ๒๐๑๙.

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

     ๑. หลักนิติคุณธรรม (The Rule of Law)
     ๒. หลักคุณธรรม (Morality)
     ๓. หลักความโปร่งใส (Accountability)
     ๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
     ๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
     ๖. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)

     ๑. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
     ๒. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration)
     ๓. หลักการคืนอำนาจการศึกษาให้แก่ประชาชน (Return Power to People)
     ๔. หลักการบริหารตนเอง (Self – managing)
     ๕. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ใช้สัญลักษณ์ “ลูกยาง” ซึ่งเป็นผลของต้นยาง
ตามนามของอำเภอ มีวงกลมล้อมรอบ รอบวงกลมด้านบนมีอักษร “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา”
ซึ่งเป็นสุภาษิตของโรงเรียน รอบวงกลมด้านล่างมีชื่อโรงเรียน “ยางตลาดวิทยาคาร”
รอบวงกลม
มีฟันเฟือง ๑๓ เฟืองล้อมรอบ

ความหมาย

ลูกยาง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะหล่นจากต้นปลิวไปตามลม และเจริญงอกงามขึ้นทั่วทุกสารทิศ หมายถึง
        – ความเจริญงอกงามทางการศึกษา
        – ความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน
        – ความสุภาพอ่อนน้อม
เฟือง ๑๓ เฟือง หมายถึง ปีก่อตั้งโรงเรียน (๒๕๑๓)

อักษรย่อของโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน  :  ย.ว.
ชื่อภาษาอังกฤษ           :  YANGTALADWITTAYAKARN SCHOOL  (YW) 

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง   หมายถึง   สีแห่งความมั่นคงในวิชาการ
สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์เลื่อมใสในสถาบัน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นตะแบก

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธลีลาศรีศากยทศพลญาณประทานสันติสุข

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สุภาษิต

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  :  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญ

ความรู้ดี มีมารยาท สะอาด สามัคคี มีวินัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ