Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. นายวิทยา  ภูครองหิน                 ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์      ครูชำนาญการ
3. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง           ครู        
4. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย         ครูผู้ช่วย
5. นายสุริยา  ศุภวิเศษ                   ครูชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด