Menu
Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. นายวิทยา  ภูครองหิน                 ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์      ครูชำนาญการ
3. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง           ครู        
4. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย         ครูผู้ช่วย
5. นายสุริยา  ศุภวิเศษ                   ครูชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม / ผลงาน

เลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จึงเลื่อนการสอบคัดเลือกการประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ระดับชั้น ม.1 และ …

ดาวน์โหลด