Menu
Menu

sirikanda nachainak

การเสนอโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ …

การเสนอโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

อบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลยางตลาด ได้จัดอ …

อบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 Read More »

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับการประเมินคัดเลือกสถานศึก …

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »