Menu
Menu

sukanya seehapoch

เรื่องประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนโดยพิมพ์ url ตามที่แจ้งใ …

เรื่องประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Read More »

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโ …

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Read More »