เหตุผลที่เลือกทำโครงงาน
ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ไม่คอ่ยที่จะนำอาหารมาแปรรูปให้เก็บไว้ทาน
ได้นานเช่นปลาเมื่อซื้อมาทานไม่หมดหรือมักจะเหลือจากการทำอาหาร
เราก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนื้อปลาก็จะไม่น่ารับประทานหรืออาจจะส่งกลิ่นเหม็น
ออกมาด้วยดังนั้นจึงได้เลือกทำโครงงาน เรื่อง การทำปลาตากแห้ง่

ความสำคัญของโครงงาน
เป็นการถนอมอาหารเนื่องจากในกรณีที่ปลาเหลือจากการประกอบ
อาหารอย่างอื่นและสามารถทำเป็นปลาตากแห้งไว้รับประทานได้นานหรือ
ไม่เราก็สามารถจำหน่าย ออกสู่ตลาดเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้

จุดประสงค์ในการทำโครงงาน
1.เพื่อถนอมอาหารให้เก็บไว้รับประทานได้เป็นเวลานาน
2.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำปลาตากแห้ง
3.สามารถทำปลาตากแห้งได้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอร่อย
4.สามารถทำปลาตากแห้งออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด

 

กลับด้านบน

 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120