Menu
Menu

ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียน

1. ดร.ปุณกาญจน์  ภูเงิน                     ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
2. นายสัญญา  ภูผาผุย                       รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
3. นายภูวดล  ภูสิม                              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
4. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง        รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคลและกิจการนักเรียน
5. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชม              รักษาการฯ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป