Menu
Menu

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. นางธิดารัตน์ ฆารสินธุ์                                    ประธานกรรมการ
๒. นายบุญถิ่น ภูมิเหล่าแจ้ง                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. พ.ต.อ.เรืองยศ ภูพานเพชร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายทรงศักดิ์ ภูปา                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายสุวิทย์ ภูโปร่ง                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายวิมล ขัณฑ์ชลา                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายชาญชัย อนุกูล                                        ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางวงเดือน ปติสังข์                                       ผู้แทนผู้ปกครอง
๙. นางกรรณิกา ละม้าย                                      ผู้แทนชุมชน
๑๐. นางประนอม รักชนะ                                     ผู้แทนศิษย์เก่า
๑๑. นายอดุลย์ อำพวา                                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. พระครูปัญญา คมฺภีราภรณ์                         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๑๓. พระครูปริยัติโพธิธรรม                                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๑๔. นายกฤตวิทย์ ชุมศรี                                     ผู้แทนครู
๑๕. ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน                                   ผู้บริหารสถานศึกษา