กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล          หัวหน้า
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า          รองหัวหน้า
3. นางนริศรา  ดอนพรทัน        ผู้ช่วย
4. นายกริช  ธีรางศุ                  ผู้ช่วย
5. นายศรายุทธ  เสนาวัง          ผู้ช่วย
6. นายปิยะพงษ์  ภูหงษ์สูง        ผู้ช่วย
7. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ       ผู้ช่วยและเลขานุการ