Menu
Menu

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล          หัวหน้า
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า          รองหัวหน้า
3. นางนริศรา  ดอนพรทัน        ผู้ช่วย
4. นายกริช  ธีรางศุ                  ผู้ช่วย
5. นายศรายุทธ  เสนาวัง          ผู้ช่วย
6. นายปิยะพงษ์  ภูหงษ์สูง        ผู้ช่วย
7. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ       ผู้ช่วยและเลขานุการ