Menu
Menu

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล

1. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง         ประธานคณะกรรมการ
2. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี                        รองประธานคณะกรรมการ
3. นายศิริพงษ์  ภูปา                            กรรมการ
4. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม                    กรรมการ
5. นายมณี  ฉิมพลี                              กรรมการ
6. นายสุพัฒน์  พันธ์โพธิ์คา                กรรมการ
7. นางกัญชฎา  ภูหานาม                     กรรมการ

8. นางบังอร  โคตรยอด                      กรรมการ
9. นางเดือนฉาย  จงสมชัน                  กรรมการ
10. นางศวรรยา  มณฑนะพิสุทธิ์          กรรมการ
11. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน     กรรมการ
12. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม             กรรมการ
13. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง                   กรรมการและเลขานุการ
14. นายคมกริช  ภูคงกิ่ง                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวสุรีย์รัตน์  อู๋สูงเนิน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ